Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Sigurd Skirbekks Hjemmeside

 

Jeg er for tiden i startfasen til et nytt bokprosjekt. Liksom min bok fra 2012; Motforestillinger. Femti påstander møter motargumenter, spenner også denne over et vidt felt. Sannsynligvis kunne jeg fått trykt de ulike kapitlene som artikler i aviser og tidsskrifter, men i så fall hadde ikke sammenhengene mellom emnene kommet fram. En målsetning med den nye boka er å  vise at dominerende problemstillinger i dagens debatt har en indre sammenheng.
Dette fortolkningsmønsteret trenger korrektiver. Det påtenkte prosjekt er ment å bidra til et slikt korrektiv, med funksjonelle-konservative argumenter. Kapitteloversikten, og dermed bredden i temaer som vil bli tatt opp i boka, kan kort oppsummeres slik:

Vitenskap  (Falsifiserbare data og ideologisk forskning)

Religion og sivilisasjon (Religion som individuell tro og som forutsetning for sivilisasjon)

Familie, og reproduksjon ( ekteskapsregulerte familiers funksjoner for samfunnet)

Innvandring  (humanitet, kultur og demografi)

Nasjonsforståelse (ulike funksjoner for ”etnos” og ”demos”)

Fortellingene om Krigen  (De/det godes kamp mot de/det onde?)

Demokrati og velferd  (velferdspolitikkens avhengighet av folkelig oppslutning)

Menneskerettighetene. (Udiskutabel moralkodeks eller en historisk relativ moral?)

Økologi og ressurser (Ubegrenset konsumpsjon i en verden med begrensete ressurser?)

Framtidsutsikter (Menneskeregulert orden eller naturens orden for økologisk tilpasning)


Dette arbeidet koster penger, både når det gjelder midler til produksjon og til publikasjon. Slike midler har det vært vanskelig å oppdrive fra offentlige instanser. Med en begrenset privat kapital, tillater jeg meg å appellere til de som måtte ønske å støtte dette prosjektet med et økonomisk bidrag, slik at bokprosjektet enklere kan realiseres.

Pengene kan settes inn på en spesiell bankkonto: 6219.06.82361 -  der pengene utelukkende vil gå til det påbegynte prosjektet. Personer som bidrar med tusen kroner eller mer, vi få tilsendt en årsrapport over hva pengene har gått til.

På forhånd: Takk!
Sigurd Skirbekk